กลับสู่เมนูหลัก
ข้อมูลโดยทั่วไป
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
รูปบุคคลากรในฝ่ายงานต่างๆ
รูปแผนที่เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
สภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำอสม.

 

  
๕ ธันวามหาราชา 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
ด้วยเกล้ากระหม่อมด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสัมพันธ์  สุภากาวี ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลดงเจน

  โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......           และ หลักฐานที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนดังนี้...

 โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......            
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตร
นายสัมพันธ์  สุภากาวี

ปลัดเทศบาล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 


ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจน
*** เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ประกาศ วันที่14 พ.ย. 2557รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ วันที่ 19 ธ.ค. 2557 รายละเอียด...แผ่นที่1
*** เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง
ผู้บริหารเทศบาล ประกาศ วันที่15 พ.ค. 2557รายละเอียด ...แผ่นที่1
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจนงานจัดเก็บรายได้
*** เรื่อง : การจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556...แผ่นที่1
*** เรื่อง : โครงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556...แผ่นที่1
*** เรื่อง : การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556(เอกสารแนะนำ)...แผ่นที่1


  ข้อมูลงานประเพณี
       
 คำสู่ขวัญข้าว
             รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาฯจำนวน6โครงการ(หมู่ 4,5,10,16 ต.ดงเจน หมู่ 1,7 ต.แม่้อิง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน  2557  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง ประกวดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลดงเจน ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์
ประกาศวันที่  13 พฤศจิกายน 2557  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ(วางท่อ คสล.หมู่1,หมู7แม่อิง,อาคารอเนกประสงค์หมู่1หมู่3,ถนน คสล.หมู่3,รั้วป่าสุสาน
หมู่9 ต.ดงเจน)จำนวน 6 โครงการ ประกาศวันที่ 31  กรกฎาคม  2557  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

 
  * เทศบาลเมืองสระบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    และ แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์  www.muangsaraburi.com new  
  * เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    www.Dokkhamtai.go.th new  
  * เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ใหม่    www.bangkruaicity.go.th   new  
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 6/2554(23/08/2554)
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 8/2554(29/08/2554)
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ  2556 รายละเอียด ...
เรื่อง แผนการจัดหาวัสดุ ปี2556
  แผนพัฒนาสามปี รายละเอียด..(2555-2557) (2556-2558)
เรื่อง ผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปี2556 รายงานทางการเงิน ปี 2556 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ปี2556-2557)
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2557-2559) เทศบาลตำบลดงเจน
เรื่อง เทศบัญญัติประจำปี 2556 2557 เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2556
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2557-2559) เทศบาลตำบลดงเจน
 
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

23 มิถุนายน 2554

***แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา(ก.ท.จ.พะเยา)

 

ครั้งที่ 6/2554 ประกาศวันที่ 29 ก.ค 2554

 

              วันพ่อแห่งชาติ 2557
                     เทศบาลตำบลดงเจน           

             

                  นายสัมพันธ์ สุภากาวี ปลัดเทศบาล
              ปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
      ตลอดจนสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ
      
เข้าร่วมกิจกรรมวัน พ่อแห่งชาต ิ ประจำป ี2557
     เพื่อ รำลึกพระบุณของพ่อและเทอดพระเกียรติ
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช
     ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร
     ชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นแบบอย่าง
     ของพ่อที่เลี้ยงดูลูกที่ดีอย่างหาที่เปรียบมิได้

      

                       วันที่ 5 ธันวาคม 2557

                     ณ อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
     

        

 

         กิจกรรม เยี่ยมเยือน และรับฟังความคิดเห็น
        ของประชาชนของสมาชิกสภาเทศบาล
        
ตำบลดงเจน ปี2557 - 2558
                   เทศบาลตำบลดงเจน

                
นายสัมพันธ์ สุภากาวี ปลัดเทศบาล
           ปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
   ร่วมกับนายวิจิตร รักราษฎร์ ประธานสภาเทศบาล
   นายเล็ก ธะนู รองประธานสภา และนายคฑาสิทธิ์
   เนืองหล้า เลขานุการสภาบาล และสมาชิกสภา
   ทุกท่าน ดำเนินกิจกรรมการตวรจสอบ เยี่ยมเยือน
   และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของสมาชิก
   สภาเทศบาลตำบลดงเจนระหว่างวันที่11ธ.ค.57
   ถึง9ก.ย.2558 ณ วัดศรีดอนไชย วัดสันป่าเหียง
   วัดเชียงหมั้น และวัดเมืองอิงหลวง
  
       

 
 


 

 
 
 

 ความคิดเห็น กระทู้ข่าวสาร

   ชื่อ - สกุล ผู้กระทู้

 อีเมล์

                               ตกลง