กลับสู่เมนูหลัก
ข้อมูลโดยทั่วไป
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
รูปบุคคลากรในฝ่ายงานต่างๆ
รูปแผนที่เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
สภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำอสม.

 

ลงนามถวายพระพร Bike For Mom   
๑๒ สิงหามหาราชินี 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
ด้วยเกล้ากระหม่อมด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชาติ ฟองจำ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร ปลัดเทสบาล สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลดงเจน

  โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......           และ หลักฐานที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนดังนี้...

 โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......            นายศุภชาติ ฟองจำ
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
นายสัมพันธ์  สุภากาวี

ปลัดเทศบาล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 


ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจน
*** เรื่อง : การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ประกาศ วันที่ 3 ก.ค. 2558 รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : รับสมัครสอบพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
ของทต.ดงเจน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับ6 ประกาศ วันที่ 3 พ.ค. 2558 รายละเอียด...แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรง
ตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลดงเจน ประกาศ วันที่15 พ.ค. 2558 รายละเอียด ...แผ่นที่1
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจนงานจัดเก็บรายได้
*** เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้ผู้รับประเมิณซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประจำปี 2557 ไปรับแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.๒)และกรอบรายการฯ..รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบพิมพ์และกรอบรายการในแบบ(ภ.ร.ด.๑)ฯ(เอกสารแนะนำ)...แผ่นที่1


  ข้อมูลงานประเพณี
       
 คำสู่ขวัญข้าว
             รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ(หมู่ 4,9,12 ต.ดงเจน หมู่ 3 ต.แม่อิง)
ประกาศวันที่ 26  มิถุนายน 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ(หมู่ 3 ต.แม่อิง,หมู่ 3 ต.ดงเจน)
ประกาศวันที่ 26  มิถุนายน 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ(หมู่ 1,2 ต.แม่อิง)
ประกาศวันที่ 1 กรกฏาคม 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ี่11 ต.ดงเจน
ประกาศวันที่ 8 เมษายน 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพื่อการเกษตร(ซอย3)หมู่ี่9 ต.ดงเจน
ประกาศวันที่ 8 เมษายน 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ี่5 ต.ดงเจน
ประกาศวันที่ 8 เมษายน 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

 
  * เทศบาลเมืองสระบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    และ แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์  www.muangsaraburi.com new  
  * เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    www.Dokkhamtai.go.th new  
  * เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ใหม่    www.bangkruaicity.go.th   new  
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 6/2554(23/08/2554)
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 8/2554(29/08/2554)
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ  2556 รายละเอียด ...
เรื่อง แผนการจัดหาวัสดุ ปี2556
  แผนพัฒนาสามปี รายละเอียด..(2555-2557) (2556-2558)
เรื่อง ผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปี2556 รายงานทางการเงิน ปี 2556 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ปี2556-2557)
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2558-2560) เทศบาลตำบลดงเจน
เรื่อง เทศบัญญัติประจำปี 2556 2557 เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2556
เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2558 เทศบาลตำบลดงเจน
 
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

23 มิถุนายน 2554

***แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา(ก.ท.จ.พะเยา)

 

ครั้งที่ 6/2554 ประกาศวันที่ 29 ก.ค 2554

 


  
           วันแม่แห่งชาติ 2558
                     เทศบาลตำบลดงเจน           

             

                         นายศุภชาติ ฟองจำ
                     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯร่วมกับ
จังหวัดพะเยา มณฑลทหารบกจังหวัดพะเยาและอำเภอภูกามยาว
ดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี 2558 และถวาย
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบเนื่องตลอดมาทุกๆปี


                     วันที่ 12 สิงหาคม 2558

                      ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว
               ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
     
      

 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(ต้นไ้ม้่แม่ของแผ่นดิน)      
             

                         นายศุภชาติ ฟองจำ
                     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับ
ประชาชนชนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี 2558 เพื่อถวาย
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบเนื่องตลอดมา


                      วันที่ 11 สิงหาคม 2558

                        ณ เทศบาลตำบลดงเจน
               ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
  
       

 


 

 
 
 

 ความคิดเห็น กระทู้ข่าวสาร

   ชื่อ - สกุล ผู้กระทู้

 อีเมล์

                               ตกลง