กลับสู่เมนูหลัก
ข้อมูลโดยทั่วไป
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
รูปบุคคลากรในฝ่ายงานต่างๆ
รูปแผนที่เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
สภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำอสม.

 

  
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
ด้วยเกล้ากระหม่อมด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสัมพันธ์  สุภากาวี ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลดงเจน

  โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......           และ หลักฐานที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนดังนี้...

 โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......            
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตร
นายสัมพันธ์  สุภากาวี

ปลัดเทศบาล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 


ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจน
*** เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ประกาศ วันที่10 ก.ย. 2557รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ประกาศ วันที่ 15 พ.ค. 2557 รายละเอียด...แผ่นที่1
*** เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง
ผู้บริหารเทศบาล ประกาศ วันที่15 พ.ค. 2557รายละเอียด ...แผ่นที่1
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจนงานจัดเก็บรายได้
*** เรื่อง : การจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556...แผ่นที่1
*** เรื่อง : โครงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556...แผ่นที่1
*** เรื่อง : การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556(เอกสารแนะนำ)...แผ่นที่1


  ข้อมูลงานประเพณี
       
 คำสู่ขวัญข้าว
             รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 

เรื่อง การจัดซื้อ สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงหมั้น โดยวิธีสอบราคา
ประกาศวันที่ 31 กรกฎาคม  2557  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ(รางระบายน้ำ คสล. หมู่10,13อาคารจอดรถสำนักงาน หมู่13ต.ดงเจน)
ประกาศวันที่  6 สิงหาคม 2557  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ(วางท่อ คสล.หมู่1,หมู7แม่อิง,อาคารอเนกประสงค์หมู่1หมู่3,ถนน คสล.หมู่3,รั้วป่าสุสาน
หมู่9 ต.ดงเจน)จำนวน 6 โครงการ ประกาศวันที่ 31  กรกฎาคม  2557  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

 
  * เทศบาลเมืองสระบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    และ แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์  www.muangsaraburi.com new  
  * เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    www.Dokkhamtai.go.th new  
  * เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ใหม่    www.bangkruaicity.go.th   new  
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 6/2554(23/08/2554)
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 8/2554(29/08/2554)
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ  2556 รายละเอียด ...
เรื่อง แผนการจัดหาวัสดุ ปี2556
  แผนพัฒนาสามปี รายละเอียด..(2555-2557) (2556-2558)
เรื่อง ผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปี2556 รายงานทางการเงิน ปี 2556 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ปี2556-2557)
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2557-2559) เทศบาลตำบลดงเจน
เรื่อง เทศบัญญัติประจำปี 2556 2557 เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2556
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2557-2559) เทศบาลตำบลดงเจน
 
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

23 มิถุนายน 2554

***แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา(ก.ท.จ.พะเยา)

 

ครั้งที่ 6/2554 ประกาศวันที่ 29 ก.ค 2554

 

                 วันเด็กแห่งชาติ
            

             วันที่ 11 มกราคม 2557

     นายศุภชาติ ฟองจำ  นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ
ร่วมจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2557 ให้เด็ก และ
เยาวชน ในเขตเทศบาล ได้ร่วมสนุก รับความรู้ มีกิจกรรมต่างๆ
เช่น ดนตรีและการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน พร้อมเล่น
เกมส์การแข่งขันมากมาย จากโรงเรียนพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ
เพื่อกระตุ้น และ สร้างความสามัคคี การเรียนรู้ การตัดสินใจ
ตลอดจนใช้ปฏิธานไหวพริบ สร้างเจตคติที่ดี พร้อมก้าวเป็น

ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต     
ณ เทศบาลตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
        

 
         กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปี2556
                   เทศบาลตำบลดงเจน โดย

       
นายชูชาติ ฟองจำ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
 คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงานและ ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงเจน ร่วมจัด
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2556 ณ อำเภอภูกามยาว
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พรระองค์ี่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ
ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงจัดทุกข์ผดุงสุขของปวงประชา
ตลอดจนพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น พ่อแห่งชาติ
ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตาม
พระยุคลบาทในการทะนุบำรุงบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไป
กิจกรรมในงานมีการแสดง การฟ้อนรำถวายพระพร ของ
เด็กเยาวชน รร.ดงเจนวิทยาคม
       ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
            

      วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556
       

 
 


 
 
 
 
 

 ความคิดเห็น กระทู้ข่าวสาร

   ชื่อ - สกุล ผู้กระทู้

 อีเมล์

                               ตกลง