กลับสู่เมนูหลัก
ข้อมูลโดยทั่วไป
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
รูปบุคคลากรในฝ่ายงานต่างๆ
รูปแผนที่เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
สภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำอสม.

 
  
๕ ธันวามหาราชา 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
ด้วยเกล้ากระหม่อมด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชาติ ฟองจำ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร ปลัดเทสบาล สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลดงเจน

  โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......           และ หลักฐานที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนดังนี้...

 โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......            นายศุภชาติ ฟองจำ
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
นายสัมพันธ์  สุภากาวี

ปลัดเทศบาล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 


ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจน
*** เรื่อง : การรับโอนพนักงานเทศบาล ประกาศ วันที่26 ธ.ค. 2557รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานผุ้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารของเทศบาล
ประกาศ วันที่ 12 ม.ค. 2558 รายละเอียด...แผ่นที่1 รายละเอียดเพิ่มเติม...แผ่นที่1
*** เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง
ผู้บริหารเทศบาล ประกาศ วันที่15 พ.ค. 2557รายละเอียด ...แผ่นที่1
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจนงานจัดเก็บรายได้
*** เรื่อง : การจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556...แผ่นที่1
*** เรื่อง : โครงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556...แผ่นที่1
*** เรื่อง : การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556(เอกสารแนะนำ)...แผ่นที่1


  ข้อมูลงานประเพณี
       
 คำสู่ขวัญข้าว
             รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลดงเจน (จำนวน 6 โครงการ)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม  2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลดงเจน (จำนวน 3 โครงการ)
ประกาศวันที่  16 มีนาคม  2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ หมู่ที่ 8 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
ประกาศวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

 
  * เทศบาลเมืองสระบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    และ แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์  www.muangsaraburi.com new  
  * เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    www.Dokkhamtai.go.th new  
  * เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ใหม่    www.bangkruaicity.go.th   new  
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 6/2554(23/08/2554)
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 8/2554(29/08/2554)
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ  2556 รายละเอียด ...
เรื่อง แผนการจัดหาวัสดุ ปี2556
  แผนพัฒนาสามปี รายละเอียด..(2555-2557) (2556-2558)
เรื่อง ผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปี2556 รายงานทางการเงิน ปี 2556 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ปี2556-2557)
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2557-2559) เทศบาลตำบลดงเจน
เรื่อง เทศบัญญัติประจำปี 2556 2557 เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2556
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2557-2559) เทศบาลตำบลดงเจน
 
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

23 มิถุนายน 2554

***แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา(ก.ท.จ.พะเยา)

 

ครั้งที่ 6/2554 ประกาศวันที่ 29 ก.ค 2554

 


    
          จังหวัดเคลื่อนที่ 2558
                     เทศบาลตำบลดงเจน           

             

                         นายศุภชาติ ฟองจำ
                     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
      คณะผูบริหาร สภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ
      
เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2558
     โดย นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
     กาชาดจังหวัดพะเยา นายอำเภอภูกามยาว หัวหน้า
     ส่วนราชการจังหวัดพะเยาและอำเภอภูกามยาว เพื่อ
     ดำเนินการตรวจเยื่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่และ
     รับฟังการบรรยายสภาพพื้นที่เทศบาลตำบลดงเจน
     รวมถึงปัญหาในเขตพื้นที่เทสบาลตำบลดงเจนจาก
     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน

                      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

                     ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
               ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
     
      

 

         การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน ครั้งแรก
                    เทศบาลตำบลดงเจน

               
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอภูกามยาว
           ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน ครั้งแรก ใน
   วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หลังมีการประกาศ
   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งสมาชิก หรือ
   ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่ 5 ก.พ.
   2558 และสภาเทศบาลตำบลดงเจนได้คัดเลือก
   นายมานิตย์ ฟักแ้ก้ว เป็นประธานสภาเทศบาลฯ
   นายสุนทรทัด พวงคำ รองประธานสภาเทศบาลฯ
   
นายสัมพันธ์ สุภากาวี เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ

                     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
               ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน
      
  
       

 
 


 

 
 
 

 ความคิดเห็น กระทู้ข่าวสาร

   ชื่อ - สกุล ผู้กระทู้

 อีเมล์

                               ตกลง