กลับสู่เมนูหลัก
ข้อมูลโดยทั่วไป
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
รูปบุคคลากรในฝ่ายงานต่างๆ
รูปแผนที่เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
สภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำอสม.

 

  
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
ด้วยเกล้ากระหม่อมด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสัมพันธ์  สุภากาวี ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลดงเจน

  โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......           และ หลักฐานที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนดังนี้...

 โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......            
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตร
นายสัมพันธ์  สุภากาวี

ปลัดเทศบาล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 


ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจน
*** เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ประกาศ วันที่14 พ.ย. 2557รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดงเจน ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศ วันที่ 14 พ.ย. 2557 รายละเอียด...แผ่นที่1
*** เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง
ผู้บริหารเทศบาล ประกาศ วันที่15 พ.ค. 2557รายละเอียด ...แผ่นที่1
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจนงานจัดเก็บรายได้
*** เรื่อง : การจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556...แผ่นที่1
*** เรื่อง : โครงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556...แผ่นที่1
*** เรื่อง : การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนของเทศบาลตำบลดงเจนปี2556(เอกสารแนะนำ)...แผ่นที่1


  ข้อมูลงานประเพณี
       
 คำสู่ขวัญข้าว
             รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาฯจำนวน6โครงการ(หมู่ 4,5,10,16 ต.ดงเจน หมู่ 1,7 ต.แม่้อิง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน  2557  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง ประกวดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลดงเจน ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์
ประกาศวันที่  13 พฤศจิกายน 2557  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ(วางท่อ คสล.หมู่1,หมู7แม่อิง,อาคารอเนกประสงค์หมู่1หมู่3,ถนน คสล.หมู่3,รั้วป่าสุสาน
หมู่9 ต.ดงเจน)จำนวน 6 โครงการ ประกาศวันที่ 31  กรกฎาคม  2557  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

 
  * เทศบาลเมืองสระบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    และ แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์  www.muangsaraburi.com new  
  * เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    www.Dokkhamtai.go.th new  
  * เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ใหม่    www.bangkruaicity.go.th   new  
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 6/2554(23/08/2554)
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 8/2554(29/08/2554)
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ  2556 รายละเอียด ...
เรื่อง แผนการจัดหาวัสดุ ปี2556
  แผนพัฒนาสามปี รายละเอียด..(2555-2557) (2556-2558)
เรื่อง ผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปี2556 รายงานทางการเงิน ปี 2556 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ปี2556-2557)
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2557-2559) เทศบาลตำบลดงเจน
เรื่อง เทศบัญญัติประจำปี 2556 2557 เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2556
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2557-2559) เทศบาลตำบลดงเจน
 
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

23 มิถุนายน 2554

***แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา(ก.ท.จ.พะเยา)

 

ครั้งที่ 6/2554 ประกาศวันที่ 29 ก.ค 2554

 

              การช่วยเหลือภัยพิบัติ           
             

                  นายสัมพันธ์ สุภากาวี ปลัดเทศบาล
              ปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
    นายวิจิตร รักราษฎร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
     ตลอดจนสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ
      ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยประชาชนในพื้นที่

      หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นตุ้ม ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
      ได้แก่ นายทรงเดช เสาหิน จำนวน 33,000 บาท
      และ นายถวิล วงค์ไชย จำนวน 5,000 บาท

     
     

        

 
         กิจกรรม สภาเทศบาล ปี2557
                   เทศบาลตำบลดงเจน

       
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอภูกามยาว
  ให้เกียรติเป็นประธานในการเลือกประธานสภาครั้งแรก
  โดยนายวิจิตร รักราษฎร์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
  นายเล็ก ธะนู เป็นรองประธานสภา และนายคฑาสิทธิ์
  เนืองหล้า เป็นเลขานุการสภาบาล โดยมีการประชุมสภา
  ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 และสมัยสามัญ
  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2557
  (พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557)
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่25 กันยายน
  2557 (พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   2557วาระที่2และ3)

       

 
 


 

 
 
 

 ความคิดเห็น กระทู้ข่าวสาร

   ชื่อ - สกุล ผู้กระทู้

 อีเมล์

                               ตกลง