กลับสู่เมนูหลัก
ข้อมูลโดยทั่วไป
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
รูปบุคคลากรในฝ่ายงานต่างๆ
รูปแผนที่เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
สภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำอสม.

 

  
๕ ธันวามหาราช
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
ด้วยเกล้ากระหม่อมด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชาติ ฟองจำ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร ปลัดเทสบาล สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลดงเจน
**การประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 งานพัมนาชุมชน เทศบาลตำบลดงเจน
  โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......           และ หลักฐานที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนดังนี้...

 โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......            นายศุภชาติ ฟองจำ
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
นายสัมพันธ์  สุภากาวี

ปลัดเทศบาล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจน
*** เรื่อง : การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ประกาศวันที่ 9 มิ.ย. 2558 รายละเอียด...แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรง
ตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลดงเจน ประกาศ วันที่15 พ.ค. 2558 รายละเอียด ...แผ่นที่1
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจนงานจัดเก็บรายได้
*** เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้ผู้รับประเมิณซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประจำปี 2557 ไปรับแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.๒)และกรอบรายการฯ..รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบพิมพ์และกรอบรายการในแบบ(ภ.ร.ด.๑)ฯ(เอกสารแนะนำ)...แผ่นที่1


บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
     รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา(ซื้อครุภัทฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯลฯ,
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ฯ)ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สุงขึ้น สำหรับตำแหน่งฯ
ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบคาราซื้อครุภัทฑ์ยานพาหนะและขนส่งตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 12  ภุมภาพันธ์ 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก(โครงการขยายเขตจำหน่ายประปา หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน)
ประกาศ ณ วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค (ซอย๒ ถนนสายกลาง หมู่ที่ 10 ต.ดงเจน)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

 
  * เทศบาลเมืองสระบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    และ แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์  www.muangsaraburi.com new  
  * เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    www.Dokkhamtai.go.th new  
  * เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ใหม่    www.bangkruaicity.go.th   new  
 

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2557รายละเอียด ...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(พ.ย.)
เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด...
 รายงานผลการจัดซื้อ หมวดครุภัทฑ ปี2557์ 
การประชาสัมพัีนธ์แผนพัฒนาสามปี รายละเอียด..(2559-2561) รายงานผลการจัดซื้อ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี2557...
เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2557 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2557
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2559-2561) เทศบาลตำบลดงเจน รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน2557
เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2558 เทศบาลตำบลดงเจน  รายงานผลการจัดซื้อ หมวดค่าใช้สอย
 
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

23 มิถุนายน 2554

***แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา(ก.ท.จ.พะเยา)

 

ครั้งที่ 6/2554 ประกาศวันที่ 29 ก.ค 2554

 


  
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดงเจน                                       เทศบาลตำบลดงเจน           
             

                         นายศุภชาติ ฟองจำ
                     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่พนักงาน
ดำเนินกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดงเจน
เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของผู้สูงอายุและตระหนักความสำคัญ
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน 16 ชุมชน


                     วันที่ 13 เมษายน 2559

                   ณ ลานวัดเชียงหมั้น หมู่ที่ 10
             ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
     
      

 

  งานประเพณีสงกรานต์แห่ไม้ค้ำศรีมหาโพธ ิ์ประจำปี2559     
             

                         นายศุภชาติ ฟองจำ
                     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับ
ประชาชนชนร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์แห่ไม้ค้ำศรีมหาโพธิ์
ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลดงเจนเพื่อส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนสืบต่อมาเป็นประจำทุกๆปี


                           วันที่ 14 เมษายน 2559

                   ณ ลานหน้าวัดเชียงหมั้น หมู่ที่ 10
               ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
  
       


 
 
 

 ความคิดเห็น กระทู้ข่าวสาร

   ชื่อ - สกุล ผู้กระทู้

 อีเมล์

                               ตกลง