กลับสู่เมนูหลัก
ข้อมูลโดยทั่วไป
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
รูปบุคคลากรในฝ่ายงานต่างๆ
รูปแผนที่เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
สภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำอสม.

 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชาติ ฟองจำ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร ปลัดเทสบาล สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงเจน

**การประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 งานพัมนาชุมชน เทศบาลตำบลดงเจน
  โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......           และ หลักฐานที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนดังนี้...

 โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......            นายศุภชาติ ฟองจำ
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
นายสัมพันธ์  สุภากาวี

ปลัดเทศบาล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจน
*** เรื่อง : การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเเพลิง(พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542)
ประกาศ วันที่ 19 ม.ค. 2560 รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ประกาศวันที่ 19 ม.ค.2560 รายละเอียด...แผ่นที่1

ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจนงานจัดเก็บรายได้
*** เรื่อง : การจัดทำรายงานทางการเงิน(ไตรมาสที่1)งบประจำปี2560 รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : เกี่ยวกับการยื่นแบบและเสีย การประเมิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี2560 รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.๒)และกรอบรายการฯ..รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบพิมพ์และกรอบรายการในแบบ(ภ.ร.ด.๑)ฯเอกสารแนะนำ..แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พนักงานจ้าง ลูกจ้างและพนักงานจ้าง(พ.ศ.2558-2560)
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด....แผ่นที่1
*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงเจน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ รายละเอียด...แผ่นที่1....แผ่นที่1บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
     รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อครุภัทธ์ยานพาหนะฯ(รถยนต์ดับเพลิงฯ)
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2560  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อครุภัทณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2560  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค (ซอย๒ ถนนสายกลาง หมู่ที่ 10 ต.ดงเจน)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

 
  * เทศบาลเมืองสระบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    และ แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์  www.muangsaraburi.com new  
  * เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    www.Dokkhamtai.go.th new  
  * เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ใหม่    www.bangkruaicity.go.th   new  
 

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมรายละเอียด ...รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ2559รายละเอียด
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2560....
 
เรื่อง การประชาสัมพัีนธ์แผนพัฒนาสามปี รายละเอียด..(2559-2561) รายงานผลการจัดซื้อ หมวดที่ดินและฯ ปี2557...
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...รายงานการเงินไตรมาสที่2-2560...
เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) เทศบาลตำบลดงเจน รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน2557
เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2558 เทศบาลตำบลดงเจน  รายงานผลการจัดซื้อ หมวดค่าใช้สอย
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 รายละเอียด...
เรื่อง ให้เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบ(ภ.ป.1)ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่....
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต ทต.ดงเจน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี2558ไปรับแบบพิมพ์
(ภ.ร.ด.2)และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียด....
 
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

23 มิถุนายน 2554

***แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา(ก.ท.จ.พะเยา)

 

ครั้งที่ 6/2554 ประกาศวันที่ 29 ก.ค 2554

 


   
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
                 เทศบาลตำบลดงเจน           
                    นายศุภชาติ ฟองเจน
                  นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่พนักงาน
ดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษาจำนวน 9 วัดในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลตำบลดงเจน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ทางพุทธศาสนาสืบไป


                     วันที่7 กรกฤาคม 2560

                ณ วัดในพื้นที่เทศบาลตำบลดงเจน
             ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
     
      

 

          งานประเพณีสงกรานต์แห่ไม้ค้ำศรีมหาโพธิ์ 2560
                         นายศุภชาติ ฟองจำ
                     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯประชาชน
ร่วมดำเนินกิจกรรมงานสงกรานต์แห่ไม้ค้ำศรีมหาโพธิ์ิประจำปี2560
ส่งเสริมอนุรักษืประเพณีและการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเป็นประจำทุกปี

                           วันที่ 14 เมษายน 2560

                         ณ ลานวัดเชียงหมั้น
               ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
  
       


 
 
 

 ความคิดเห็น กระทู้ข่าวสาร

   ชื่อ - สกุล ผู้กระทู้

 อีเมล์

                               ตกลง