กลับสู่เมนูหลัก
ข้อมูลโดยทั่วไป
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
รูปบุคคลากรในฝ่ายงานต่างๆ
รูปแผนที่เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
สภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำอสม.

 

  
เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา มหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
ด้วยเกล้ากระหม่อมด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชาติ ฟองจำ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร ปลัดเทสบาล สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลดงเจน
**การประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 งานพัมนาชุมชน เทศบาลตำบลดงเจน
  โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......           และ หลักฐานที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนดังนี้...

 โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......            นายศุภชาติ ฟองจำ
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
นายสัมพันธ์  สุภากาวี

ปลัดเทศบาล
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจน
*** เรื่อง : การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ประกาศวันที่ 9 มิ.ย. 2558 รายละเอียด...แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ประกาศวันที่ 25 พ.ค.2559 รายละเอียด ...แผ่นที่1
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจนงานจัดเก็บรายได้
*** เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้ผู้รับประเมิณซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.๒)และกรอบรายการฯ..รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบพิมพ์และกรอบรายการในแบบ(ภ.ร.ด.๑)ฯเอกสารแนะนำ..แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พนักงานจ้าง ลูกจ้างและพนักงานจ้าง(พ.ศ.2558-2560)
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พนักงานจ้าง ลูกจ้างและพนักงานจ้าง(พ.ศ.2558-2560)
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พนักงานจ้าง ลูกจ้างและพนักงานจ้าง(พ.ศ.2558-2560)
ปรับปรุงครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 รายละเอียด....แผ่นที่1


บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
     รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา(ซื้อครุภัทฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯลฯ,
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ฯ)ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สุงขึ้น สำหรับตำแหน่งฯ
ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบคาราซื้อครุภัทฑ์ยานพาหนะและขนส่งตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 12  ภุมภาพันธ์ 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก(โครงการขยายเขตจำหน่ายประปา หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน)
ประกาศ ณ วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค (ซอย๒ ถนนสายกลาง หมู่ที่ 10 ต.ดงเจน)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

 
  * เทศบาลเมืองสระบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    และ แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์  www.muangsaraburi.com new  
  * เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    www.Dokkhamtai.go.th new  
  * เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ใหม่    www.bangkruaicity.go.th   new  
 

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2557รายละเอียด ...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(พ.ย.)
เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด...
 รายงานผลการจัดซื้อ หมวดครุภัทฑ ปี2557์ 
การประชาสัมพัีนธ์แผนพัฒนาสามปี รายละเอียด..(2559-2561) รายงานผลการจัดซื้อ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี2557...
เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2557 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2557
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2559-2561) เทศบาลตำบลดงเจน รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน2557
เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2558 เทศบาลตำบลดงเจน  รายงานผลการจัดซื้อ หมวดค่าใช้สอย
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 รายละเอียด...
เรื่อง ให้เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบ(ภ.ป.1)ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่....
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต ทต.ดงเจน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี2558ไปรับแบบพิมพ์
(ภ.ร.ด.2)และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียด....
 
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

23 มิถุนายน 2554

***แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา(ก.ท.จ.พะเยา)

 

ครั้งที่ 6/2554 ประกาศวันที่ 29 ก.ค 2554

 


           
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559                                           เทศบาลตำบลดงเจน           
                             นายศุภชาติ ฟองเจน
                           นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่พนักงาน
ดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยร่วมกับ อำเภอภูกามยาว
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ครบ
๗ ครบ ๘๔ พระพรรษา และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระ
แม่ของแผ่นดินมีกิจกรรมมอบประกาศนีบัตรแก่แม่ดีเด่นของ
16 ชุมชนในเขตเทศบาล


                     วันที่ 12 สิงหาคม 2559

                   ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว
             ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
     
      

 

                กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
                         นายศุภชาติ ฟองจำ
                     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับ
สภานีตำรวจภูธรภูกามยาว ดำเนินโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษา"
"แผ่นดิน"ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลดงเจน เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใย
ให้ความสำคัญกับป่าไม้มาโดยตลอด โดยได้รับสนับสนุน
จากโครงการในพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ จำนวน 200 ต้น
และศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่1 จ.เชียงใหม่ จำนวน 300 ต้น                           วันที่ 11 สิงหาคม 2559

              ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน
               ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
  
       


 
 
 

 ความคิดเห็น กระทู้ข่าวสาร

   ชื่อ - สกุล ผู้กระทู้

 อีเมล์

                               ตกลง