กลับสู่เมนูหลัก
ข้อมูลโดยทั่วไป
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
รูปบุคคลากรในฝ่ายงานต่างๆ
รูปแผนที่เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์บุคลากร
สภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำอสม.

 
  
๕ ธันวามหาราชา 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
ด้วยเกล้ากระหม่อมด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชาติ ฟองจำ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร ปลัดเทสบาล สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลดงเจน

  โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......           และ หลักฐานที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนดังนี้...

 โดยติดตามรายละเอียดได้ดังนี้.......            นายศุภชาติ ฟองจำ
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
นายสัมพันธ์  สุภากาวี

ปลัดเทศบาล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 


ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจน
*** เรื่อง : การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ประกาศ วันที่ 3 ก.ค. 2558 รายละเอียด ...แผ่นที่1
*** เรื่อง : รับสมัครสอบพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
ของทต.ดงเจน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับ6 ประกาศ วันที่ 3 พ.ค. 2558 รายละเอียด...แผ่นที่1
*** เรื่อง : ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรง
ตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลดงเจน ประกาศ วันที่15 พ.ค. 2558 รายละเอียด ...แผ่นที่1
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงเจนงานจัดเก็บรายได้
*** เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้ผู้รับประเมิณซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประจำปี 2557 ไปรับแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.๒)และกรอบรายการฯ..รายละเอียด....แผ่นที่1
*** เรื่อง : ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบพิมพ์และกรอบรายการในแบบ(ภ.ร.ด.๑)ฯ(เอกสารแนะนำ)...แผ่นที่1


  ข้อมูลงานประเพณี
       
 คำสู่ขวัญข้าว
             รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ(หมู่ 4,9,12 ต.ดงเจน หมู่ 3 ต.แม่อิง)
ประกาศวันที่ 26  มิถุนายน 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ(หมู่ 3 ต.แม่อิง,หมู่ 3 ต.ดงเจน)
ประกาศวันที่ 26  มิถุนายน 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ(หมู่ 1,2 ต.แม่อิง)
ประกาศวันที่ 1 กรกฏาคม 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ี่11 ต.ดงเจน
ประกาศวันที่ 8 เมษายน 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพื่อการเกษตร(ซอย3)หมู่ี่9 ต.ดงเจน
ประกาศวันที่ 8 เมษายน 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ี่5 ต.ดงเจน
ประกาศวันที่ 8 เมษายน 2558  ติดตามรายละเอียด...แผ่นที่1

 
  * เทศบาลเมืองสระบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    และ แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์  www.muangsaraburi.com new  
  * เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์    www.Dokkhamtai.go.th new  
  * เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ใหม่    www.bangkruaicity.go.th   new  
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 6/2554(23/08/2554)
 
** มติคณะกรรมการ(กทจ.พะเยา)**
ครั้งที่ 8/2554(29/08/2554)
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ  2556 รายละเอียด ...
เรื่อง แผนการจัดหาวัสดุ ปี2556
  แผนพัฒนาสามปี รายละเอียด..(2555-2557) (2556-2558)
เรื่อง ผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปี2556 รายงานทางการเงิน ปี 2556 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ปี2556-2557)
เรื่อง แผนพัฒนา่สามปี (2558-2560) เทศบาลตำบลดงเจน
เรื่อง เทศบัญญัติประจำปี 2556 2557 เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2556
เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2558 เทศบาลตำบลดงเจน
 
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

23 มิถุนายน 2554

***แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา(ก.ท.จ.พะเยา)

 

ครั้งที่ 6/2554 ประกาศวันที่ 29 ก.ค 2554

 


  
แจกกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
                     เทศบาลตำบลดงเจน           

             

                         นายศุภชาติ ฟองจำ
                     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯร่วมกับ
จังหวัดพะเยา มณฑลทหารบกจังหวัดพะเยาและอำเภอภูกามยาว
ดำเนินกิจกรรมแจกกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเนื่อง
จากเกิดพายุลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้อที่ได้รับ
ความเสียหายเป็นอย่างมาก ทางเทศบาลตำบลดงเจนจึงใด้เร่ง
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเร่งด่วน


               ระหว่าง วันที่ 20-24 เมษายน 2558

                  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน
               ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
     
      

 

             กิจกรรม แห่ไม้ค้ำศรีมหาโพธิ์ ประจำปี 2558      
             

                         นายศุภชาติ ฟองจำ
                     นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับ
ประชาชนชนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรม แห่ไม้ค้ำศรีมหาโพธิ์ 2558
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นที่สืบเนื่องมาอย่างยาว
นาว ซึ่งเป็นประเพณีที่ีเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าี่เป็นการบำรุงค้ำชู
ูพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน

                     วันที่ 14 เมษายน 2558

                     
               ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา
  
       

 
 


 

 
 
 

 ความคิดเห็น กระทู้ข่าวสาร

   ชื่อ - สกุล ผู้กระทู้

 อีเมล์

                               ตกลง